Urbanism

DOCUMENTE NECESARE LA ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

 

CERERE TIP – cu elementele de identificare a solicitantului – elementede identificare a imobilului pentru care se solicita certificat de urbanism, nr. cadastral, nr. carte funciara, copie act proprietate, documentatie cadastrala, buletin de identitate/ certificat de inregistrare fiscala pentru societati

– Plan topografic cu evidentierea imobilelor existente si propuse, imobilele invecinate distante, accese pietonale si auto.

– Pentru imobilele neinscrise in evidentele cadastrale si publicitate imobiliara – plan de incadrare in zona eliberat de O.C.P.I.NEAMT.

– Pentru imobilele inscrise in evidentele cadastrale si publicitate imobiliara – extras din planul cadastral de pe ortofotoplan si extras de carte funciara pentru informare la zi eliberat de biroul de cadastru si publicitate si OCPI NEAMT.

– Taxa certificat de urbanism.

 

DOCUMENTE NECESARE LA ELIBERAREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

 

CERERE TIP si anexa completate corespunzator

– Certificat de urbanism in valabilitate

– Dovada actului de proprietate teren si constructii

– Extras de plan cadastral si xtras de carte funciara actualizat la zi

– Avize, acorduri si studii cerute prin certificat de urbanism

– Referat verificator, documentatia cu stampila de verificare

– Referat expertiza tehnica

– Studiu geotehnic si verificat de verificator cerinta AF

– Acord vecini in forma autentica dupa caz

ARHITECTURA

– Memoriu de arhitectura

– Plan de incadrare in zona emis de OCPI NEAMT

– Plan de situatie vizat de OCPI NEAMT privind amplasarea obiectivelor cu reprezentare relief, informatii cu cladirile existente, date privind suprafata, lungimea laturilor, pozitia inaltimea la coama, pozitia reperelor fixe si mobile de trasare

– Amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine, se va construi si desfiinta

– Cotele constructiilor proiectate si mentinute

– Denumirea si destinatia fiecarui corp de cladire, sistematizarea pe verticala a terenului, modul de scurgere a apelor pluviale

– Accesele pietonale si carosabile din incinta

– Plan acoperis, terasa sau sarpantacu indicarea pantelor d scurgere si modul de colectare a acestora, indicarea materialelor din care se executa invelitoarea

– Sectiuni caracteristice care sa cuprinda cota 0, cotele tuturor nivelurilor, inaltimea acoperisului, cota la coama si cornisa

– Toate fatadele cu indicarea materialelor si finisajelor, inclusiv culorile

– Pe piesele scrise si desenate se aplica stampila emisa de ordinul ahitectilor

STRUSTURA

– Memoriu structura

– Plan fundatii

– Detalii fundatii

INSTALATII

– Memorii pe specialitati: sanitare, electrice, termice, alimentare cu apa

– Schema instalatiilor, schemele functionale ale instalatiilor proiectate

– Dotari, instalatii tehnologice

Ultima actualizare: 17:20 | 3.08.2022

Sari la conținut